Integritetspolicy för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

ALLMÄNT

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur föreningen hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som:

  • Är medlem hos oss
  • Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
  • Prenumererar på vår tidning Synapsen
  • Deltar i våra medlemsundersökningar
  • Deltar på någon av våra aktiviteter, kurser eller seminarier
  • På annat sätt kommunicerar med oss

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den gällande dataskyddslagstiftningen.

För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

HUR HANTERAR EPILEPSIFÖRENINGEN i STOR-STOCKHOLM PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem eller deltagare för att utföra åtaganden för dig.

Medlemsregistrets ägs av Svenska Epilepsiförbundet och de är ansvariga för innehållet. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm sköter Stockholmsdelen av registret i enlighet med ett upprättat avtal.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att föreningen får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid anmälan lämnar uppgifter om dig själv och dina familjemedlemmar eller medföljande till en aktivitet.

HUR LÄNGE SPARAR EPILEPSIFÖRENINGEN i STOR-STOCKHOLM MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avpersonifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm har interna rutiner för att säkerställa detta.

LÄMNAR EPILEPSIFÖRENINGEN i STOR-STOCKHOLM MINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter för medlemsregistret till Svenska Epilepsiförbundet har sekretessavtal/biträdesavtal upprättats som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

HUR SKYDDAR EPILEPSIFÖRENINGEN i STOR-STOCKHOLM MINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar inom föreningen bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen.

MINA RÄTTIGHETER

När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du vårt kansli.

  • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
  • Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
  • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska Epilepsiförbundet med organisationsnummer 802006–7750 är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter i medlemsregistret. Enligt personuppgiftsbiträdesavtal hanterar Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm med organisationsnummer 80 20 08 – 3658 medlemsregistret för medlemmar i Stor-Stockholm. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är ansvariga för övriga personuppgifter inom föreningen. Vänd dig i första hand till epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta:

Svenska Epilepsiförbundet
Besöksadress Landsvägen 50 A 4 tr
Postadress Box 1386 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 650 81 50
E-post info@epistockholm.se
Hemsida: www.epilepsi.se

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
Adress S:t Göransgatan 84, 3 tr 112 38 Stockholm
Telefon 08 650 81 50
E-post info@epistockholm.se
Hemsida www.epistockholm.se

För att vi ska kunna hantera din begäran på bästa sätt vill vi att du uppger:
Ärende
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Kopia av din id-handling

Om ditt ärende rör utdrag ur registret skickas utdraget till din folkbokföringsadress inom 2 månader. 
Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-01-01